Trở thành nhà sản xuất các sản phẩm
vinyl uy tín của Đông Nam Á.
Đóng góp vào sự phát triển của ngành
công nghiệp hóa dầu Việt Nam
Có trách nhiệm gìn giữ môi trường
và quan tâm đến cộng đồng xung quanh

Hoạt động CSR

Khách hàng của chúng tôi